Regulamin

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług na stronie www.headshot.com.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez Black Pearl „Andrzej Kliber”, NIP: 9880254446, adres siedziby: ul. Wilcza 19/9, 56-120 Brzeg Dolny, woj. Dolnośląskie.

 • § 1. Definicje
  Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć

  1. Administrator – Black Pearl „Andrzej Kliber”, NIP: 9880254446, ul. Wilcza 19/9, 56-120 Brzeg Dolny,
  2. Aplikacja – aplikacja mobilna dostępna na systemy Android oraz iOS, stanowiąca część Systemu; gdy w Regulaminie mowa jest o Systemie, rozumie się przez to również Aplikację,
  3. Pakiet – pakiet, w ramach którego Użytkownik korzysta z Systemu,
  4. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem http://www.headshot.com.pl/polityka-prywatnosci,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem http://www.headshot.com.pl/regulamin,
  6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mocą której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi polegającej za zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do Systemu, a Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami oraz wnosić na rzecz Administratora opłaty związane z korzystaniem z Systemu, jeżeli obowiązek taki wynika z wybranego przez Użytkownika Pakietu,
  7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą.
 • § 2. Postanowienia wstępne
  1. Do korzystania z Systemu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie
   Użytkownika. Wystarczające są:

   1. dostęp do Internetu,
   2. standardowy system operacyjny,
   3. standardowa przeglądarka internetowa,
   4. aktywny adres e-mail.
  2. Korzystanie z Systemu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w momencie rejestracji konta w Systemie. W ramach uzupełniania informacji Użytkownik może podawać więcej danych.
  3. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Systemu oraz koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, uruchomienia i korzystania z Aplikacji.
  4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu i Aplikacji była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, słabe hasło do konta użytkownika, nienależyte zabezpieczenie danych dostępowych do konta przez Użytkownika.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres kontakt@headshot.com.pl.
  6. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Systemu lub Aplikacji.
  7. Administrator jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Systemem na osobę trzecią bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkowników.
  8. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Systemu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Systemu.
 • § 3. Przerwy i problemy techniczne
  1. Administrator dołoży wszelkich starań, by System działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
  2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Systemu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie
   technicznej Administrator powiadomi Użytkownika w formie wiadomości e-mail.
  3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Systemu mogą mieć również charakter
   nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
  4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu, ale nie jest w stanie
   zagwarantować, że w toku korzystania z Systemu Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien
   poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z
   których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Systemu.
 • § 4. Dane osobowe i pliki cookies
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
  2. W stosunku do danych osobowych klientów Użytkownika, które przetwarzane są w Systemie w związku z korzystaniem z Systemu
   przez Użytkownika, Administrator jest jedynie podmiotem przetwarzającym, a administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie
   danych osobowych jest Użytkownik.
  3. Gromadząc dane osobowe swoich klientów w Systemie, Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie tych danych
   osobowych w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi w postaci zapewniania Użytkownikowi dostępu do Systemu. Świadczenie
   usługi wiąże się z przechowywaniem danych osobowych na serwerze. Użytkownik wyraża zgodę, by Administrator przy świadczeniu
   usługi posługiwał się podmiotami trzecimi, a zatem wyraża również zgodę, aby Administrator podpowierzał przetwarzanie danych
   osobowych kolejnym podmiotom. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia
   przetwarzania danych osobowych.
  4. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem
   Systemu opisane zostały w Polityce Prywatności.
 • § 5.Reklamacje
  1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Systemu.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. oznaczenie Użytkownika,
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację,
   4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
  3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj.
   kontakt@headshot.com.pl.
  4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku
   rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.
 • § 6. Prawa autorskie
  1. Prawa autorskie do Systemu przysługują Administratorowi.
  2. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części Systemu stanowi naruszenie praw
   autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  3. Dodając jakiekolwiek treści w ramach konta w Systemie, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej,
   nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w ramach Systemu. Licencja
   udzielana jest na czas trwania Umowy.
 • § 10. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018r
  2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto w Systemie
   zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną.

COOKIES - na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie służące do przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu, spersonalizowania wyświetlanych reklam oraz treści. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy Cię o pozwolenie na korzystanie z powyższych technologii. W każdej chwili możesz dobrowolnie wycofać swoją zgodę wchodząc w ustawienia przeglądarki lub opuszczając stronę.

Rozumiem